Nova norma UNE 100030:2017. Requisits normatius respecte a la Legionel·la a Espanya.

  A finals del mes de juny vàrem assistir a unes jornades tècniques, molt interessants, organitzades per Anecpla, Aqua España i Fedecai que tractaven sobre "Actualización Norma UnE 100030. Nuevo marco de Prevención y Control de Legionella".   Cada any, més d'un miler de persones es veuen afectades per Legionella a Espanya. Només fa uns dies teníem notícies d'un brot a Blanes que ja ha causat una mort.   Es per això que hem cregut interessant fer menció en el nostre blog, d'aquesta nova normativa per millorar les actuacions a les instal·lacions de cara a garantir

Que cal perquè la Legionel·la pugui infectar a les persones?

Per ser infectats per Legionel·la, a part que ha d'haver-hi un reservori d'aigua, aquest s'ha d'amplificar per mitjà de les xarxes de conducció artificial d'aquesta.   Ha d'arribar a nosaltres en forma d'aerosols (microgotes a dutxes, torres de refrigeració, piscines en moviment...), és a dir si es dispersa a l'aire i entra dins del nostre sistema respiratori, pot produir-nos infeccions (pneumònies). És una malaltia que es desenvolupa sobretot en països industrialitzats de manera més elevada.

Normativa vigent i legislació sobre “Legionel·la”: Reial Decret 865/2003, Norma UNE 100030-2005, i Guies del Ministeri de Sanitat i Consum.

  Per facilitar les coses, és convenient tenir un llistat de la normativa actual aplicable a la prevenció i control de la legionelosi.   En aquesta entrada del nostre blog, trobereu la normativa vigent a dia d'avui. A saber, que es preveu que surti aquest mes d'abril 2017 una actualització de la norma UNE100030:2005 que modificarà aspectes tècnics i que incorporarà l'experiència pràctica d'aquests 12 anys transcorreguts des de la seva primera publicació.   Actualment

Legislació relacionada amb la prevenció de la legionel·losi en l’àmbit Comunitari (CCAA)

Ja hem comentat en altres entrades que el document legislatiu base, vigent i d'aplicació en tot el territori espanyol és el Reial decret 865/2003, del 4 de Julio.   No obstant això i per les competències atribuïdes a les diferents comunitats en matèria d'higiene, sanitat interior, indústria i medi ambient, algunes d'elles han elaborat decrets complementaris a tenir en compte en cadascuna d'aquestes comunitats.   Per si us pot ser d'utilitat, anem a detallar els

RD 865/2003, del 4 de juliol. Article, 13. “Mètodes de tractament de les instal·lacions”.

  Ens interessa especialment l'article 13 del Real Decreto ja que fa esment: “ dels mètodes de tractament de les instal·lacions, entre ells els sistemes físics que no precisen d'autorització específica però que han de ser de provada eficàcia, havent-se de verificar el seu correcte funcionament periòdicament. “   El nostre LEGIOPACK és un sistema físic ja que “desinfecta mitjançant temperatura amb la finalitat de destruir la càrrega bacteriològica de l'aigua sense productes químics, ni electro-químics”.  

Legionel·la, legionel·losi i instal·lacions de risc. RD865/2003 i D352/2004.

Perquè apareguin problemàtiques amb la legionel·la i legionel·losis s'han de donar una sèrie de característiques comunes a les instal·lacions anomenades de risc, que són:   1. Utilitzen aigua per al seu funcionament. 2. Producció d'aerosols. 3. Existeixen individus exposats als aerosols (situats a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials).   La normativa separa les instal·lacions en tres tipus:   A. Instal·lacions de MAJOR RISC:   a.Torres de refrigeració i condensadors evaporatius. b.Sistemes

Tractament, control i prevenció de la legionel·la. De què és responsable el titular de la instal·lació?. Normativa legionel·la.

Abans de començar una consideració imprescindible, qui és el titular d'una instal·lació?.   Estem parlant d'una persona física o jurídica que figura com a responsable davant l'Administració, de les obligacions imposades en la normativa i reglamentació vigent i que pot ser el propietari, arrendatari, administrador, gestor o qualsevol altra, el títol de la qual li confereixi aquesta responsabilitat.   Pel que fa al tractament, control i prevenció de la legionel·la, i segons el Reial Decret

Nous protocols per a la prevenció i control de la legionel·losi a Catalunya?. Modificacions del D352/2004.

La normativa vigent a Catalunya per la qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi és el Decret 352/2004, de 27 de juliol. L'any passat a Catalunya, hi varen haver uns 20 brots de legionel·losi amb més de 100 persones afectades. Especialment virulent va ser el brot de Sabadell i Ripollet on van morir 10 persones i més de 48 varen resultar afectades entre setembre i octubre. Arran d'aquest

Control i prevenció de Legionella. Amb quina periodicitat s’han de fer les operacions de manteniment de les instal·lacions d’ACS i AFCH? RD865/2003, annex 3. Normativa antilegionel·la.

Una de les preguntes reiteratives en les diferents visites als titulars i responsables de les instal·lacions és la de saber amb quina periodicitat hauran de realitzar-se les operacions de manteniment de les instal·lacions.   En els diferents annexos del RD 865/2003 es donen els procediments per al manteniment de determinades instal·lacions, indicant la periodicitat de les operacions que s'han de realitzar en cadascuna d'elles.   Per al manteniment d'instal·lacions interiors d'aigua calenta sanitària (ACS) i

RD865/2003 per a la prevenció i control de la legionel·losi. Normativa vigent antilegionel·la.

La legislació que regula els tractaments antilegionel·la a realitzar en els diferents tipus d'instal·lacions d'àmbit nacional es desenvolupa principalment en el RD865/2003, del 4 de juliol. Si bé s'estan esperant modificacions al mateix, des d'una perspectiva més estricta, de moment és la norma que preval per assegurar la qualitat sanitària de l'aigua respecte a la prevenció i control de la legionelosi.   A nivell estatal també podem consultar: 1. la Guia Tècnica per a la